من مسافرم...توشه ام عشق...و مقصدم منزل معشوق است...گر همسفری بسم الله...