دختر طوفانی

من مسافرم...توشه ام عشق...و مقصدم منزل معشوق است...گر همسفری بسم الله...

آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
10 پست
مرگ
1 پست
دنیا
1 پست
لذت
1 پست